Regulamin Sklepu Internetowego SKILL

I. Podstawowe dane 

1. Sklep internetowy SKILL, działający pod adresem
 www.skill.com.pl (zwany w dalszej części „Sklepem Www.skill.com.pl” bądź „Www.skill.com.pl”), za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu (zwane w dalszej części „Towarem/ami”), prowadzony jest przez Marpol Tomasz Matuszewski z siedzibą w Karczewie, ul. Podlaska 8, 05-480 Karczew, (zwaną w dalszej części „Skill”). 

2. Informacje na temat Towarów oraz ich ceny Skill zamieszcza na stronie internetowej Sklepu www.skill.com.pl. Prezentowane na stronie internetowej
 www.skill.com.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie sklepu www.skill.com.pl. 

3. Klientem dokonującym zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu www.skill.com.pl może być wyłącznie konsument, tj. osoba fizyczna, dokonująca nabycia Towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową osoby trzeciej.
 

4. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Www.skill.com.pl są:
 

4.1. Klient, o którym mowa w powyższym pkt I.5, oraz
 
4.2. Marpol Tomasz Matuszewski, ul. Podlaska 8, 05-480 Karczew, NIP 5321152816, Regon 142450670
5. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Www.skill.com.pl zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Skill zamówienia Klienta.
 

6. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu Www.skill.com.pl, jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 

7. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy Skill. W przypadku niedostępności Towarów, Skill zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu Skill przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu Www.skill.com.pl nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie którego nie było stosownej informacji, Klient zostanie powiadomiony mailem o niemożności zrealizowania zamówienia, zgodnie z pkt II.3.
 

II. Towar i jego cena 

1. Skill zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów, w tym ich ceny na stronie internetowej Sklepu www.skill.com.pl. przy opisie danego Towaru.
 

2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 

3. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Skill podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 

4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 

5. Skill zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu www.skill.com.pl, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej www.skill.com.pl bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 

III. Zawarcie umowy 

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu Www.skill.com.pl (
www.skill.com.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia. Zasady składania zamówień zostały opisane dodatkowo w dziale „Pomoc” pod hasłem „Zamówienia online w www.skill.com.pl”. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności: 

1.1. wyboru zamawianych Towarów;
 
1.2. oznaczenia adresu dostawy;
 
1.3. wyboru formy płatności.
 

2. Przed wysłaniem zamówienia na etapie 2 jego składania, oznaczonym jako "Potwierdzenie", Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów).
 

3. Klient składa Skill wiążącą ofertę nabycia Towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu Www.skill.com.pl (
www.skill.com.pl), tj. po zaakceptowaniu „Ogólnych warunków handlowych” (zwanych w dalszej części także „OWH”) oraz po potwierdzeniu, iż ofertę składa, jako konsument, poprzez kliknięcie na przycisk "Potwierdź zamówienie” - na etapie 2 składania zamówienia, oznaczonym jako "Potwierdzenie". 

4. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Www.skill.com.pl zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia Klienta przez Skill, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna. Przyjęcie przez Skill złożonego zamówienia następuje z chwilą wyświetlenia na ekranie Klienta informacji „Potwierdzenie zamówienia”.
 

IV. Potwierdzenie i zapis tekstu umowy 

1. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez Skill na zasadach określonych w dziale „Ochrona danych osobowych”.
 

2. Skill przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące Skill , adres pod który Klient może składać reklamację, procedurę rozpatrywania reklamacji, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy Towaru, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail’owy bądź wraz z dostarczeniem Towaru. W przypadku przekazania potwierdzenia na adres e-mail treść otrzymanego w tej formie potwierdzenia Klient może również wydrukować.

V. Termin i sposób dostawy

1. Skill zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Klienta Towar w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od dnia przyjęcia przez Skill zamówienia złożonego przez Klienta; względnie od momentu otrzymania przez Skill od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłkami (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry; jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj od 4 (czterech) do 8 (ośmiu) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia względnie od momentu otrzymania przez Skill od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłkami (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry.


2. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

VI. Koszty przesyłki 

1. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie www.skill.com.pl – jest określony w dziale
„koszty dostawy towaru”

2. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie. 

VII. Zastrzeżenie własności towaru 

Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Skill.

VIII. Zasady płatności za towar 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
 

1.1. płatność gotówką przy odbiorze Towaru;
1.2. płatność przelewem na rachunek bankowy;
1.3. przelew online 


Skill zastrzega sobie prawo zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.
 

2. Skill wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku.

3. W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru formy płatności:
 

3.1. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru;
 
3.2. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności;
 
3.3. w przypadku płatności kartą kredytową, należność za Towar zostaje pobrana w momencie wysyłki przesyłki z Towarem do Klienta.
 

IX. Faktury 

1. Faktury dokumentujące sprzedaż Towaru na rzecz Klienta będą przesyłane przez Skill do Klienta w formie papierowej
z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej. 

2. Ewentualne faktury korygujące będą przesyłane przez Skill w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres poczty elektronicznej. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur korygujących w formie elektronicznej na wskazany przez siebie w zamówieniu adres poczty elektronicznej. W szczególnych przypadkach faktury korygujące będą przesyłane przez Skill w formie papierowej na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres.
 

3. W przypadku zakupu Towaru przez przedsiębiorcę lub żądania wystawienia faktury na przedsiębiorcę lub wystawienia noty korygującej przez przedsiębiorcę Skill będzie uprawniona: 

3.1 do odmowy wystawienia faktury na przedsiębiorcę lub odstąpienia od umowy sprzedaży;
 
3.2 do odmowy akceptacji noty korygującej wystawionej przez przedsiębiorcę lub odstąpienia od umowy sprzedaży, przy czym brak wyraźnej akceptacji noty korygującej przez Skill w formie pisemnej lub elektronicznej uznaje się za odmowę akceptacji noty korygującej przez Skill
  [to bym usunęła – jakie ryzyko widzisz w takim przypadku?]


X. Prawo odstąpienia od umowy 

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru (tj. zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie www.skill.com.pl i zwrócić Towar bez podania przyczyny) w ciągu
14 (czternastu) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. 

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient powinien w wyznaczonym w pkt X.1 terminie złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru kierując je na adres:
 

Marpol Tomasz Matuszewski, ul Podlaska 8, 05-480 Karczew

albo
 

przesłać na e-mail:
 sklep@skill.com.pl

Jeżeli Klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną tj. wysyłając e-mail na adres:
 sklep@skill.com.pl, Skill prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru Klient może także złożyć na
 formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, przy czym skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. 

Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży Towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt X.1 na wskazany powyżej adres, e-mail.
 

3. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient zobowiązany jest – poza przesłaniem oświadczenia o którym mowa w pkt X.2 - zwrócić Skill Towar na adres wskazany poniżej:


SKILL, ul Podlaska 8, 05-480 Karczew


4.
Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru na wskazany powyżej w pkt X.3 adres, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru). 5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą. 

6. Z zastrzeżeniem pkt X.7 poniżej, Skill zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zwrócić Klientowi uiszczoną przez Klienta cenę za Towar wraz z kosztami dostawy Towaru. Skill dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
 

7. Skill może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Skill zastrzega sobie - w razie zwrotu takiego Towaru - możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny Towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta.
 

9. O ile to możliwe, zwrotu Towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także w oryginalnym opakowaniu.
 

10. Dokumenty, pomocne dla dokonania zwrotu Towaru w trybie określonym w niniejszym punkcie (formularz oświadczenia o odstąpieniu), znajdują się w przesyłce Towaru.
 

11. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru należy kierować do centrum serwisowego Skill:
 

e-mail’owo na adres: sklep@skill.com.pl


12. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest (i) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, (ii) rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (iii) rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.
 

XI. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi (reklamacje) 

1. Skill jest zobowiązana sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych.
 

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 

3. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:
 

3.1. Towar nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 
3.2. Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Skill zapewniała;
 
3.3. Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 

Towar sprzedany ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego zamontowania lub uruchomienia Towaru, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Skill lub osobę trzecią, za którą Skill ponosi odpowiedzialność albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Skill
 

4. Skill ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze sprzedanym w tej samej chwili.
 

5. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 

6. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje:
 

e-mail’em na adres: sklep@skill.com.pl

bądź za pośrednictwem poczty na adres:
 

SKILL, ul. Podlaska 8, 05-480 Karczew


7. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:
 

7.1 żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady;
 

albo
 

7.2 złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku Skill może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Skill albo Skill nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy;
 

8. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 

9. Klient zamiast zaproponowanego przez Skill usunięcia wady może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Skill
 

10. Skill może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.
 

11. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Skill reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.
 

12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do Skill na podany poniżej adres na koszt Skill. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Skill zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji lub zwrotu reklamowanego Towaru Klient wypełnia załączony do Towaru dokument reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru.
 13. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 

14. O ile to możliwe, w przypadku gdy Towar składa się z kilku pojedynczych elementów, przed odesłaniem należy przywrócić go do stanu, w jakim został dostarczony, oraz włożyć - do oryginalnego opakowania, a także dołączyć całą dokumentację.
 


XII. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu www.skill.com.pl znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

2. Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu www.skill.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 

3. Skill zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.skill.com.pl; wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie
 www.skill.com.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Www.skill.com.pl, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 

4. Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Skill będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu Klient powinien dostarczyć do instytucji przez siebie wybranej, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (w niektórych instytucjach formularz ten ma różne nazwy, np. wniosek-zapis na sąd polubowny).


Copyright © 2016, Skill PaintBall
Płatności
Realizacja Result Media